Carbon Expo: Julia Justo Soto, Head Peru Environment Fund

Julia Justo Soto, Head Peru Environment Fund speaks to RTCC.