Eduardo Marini – CEO, Green4T

Interview with Eduardo Marini.