Rio+20: Launching Mozambique´s National Green Economy Roadmap

Rio+20: Launching Mozambique´s National Green Economy Roadmap

Rio+20 (21/06/2012) – Mozambique launches their National Green Economy Roadmap